Kadınların Net Adresi

İnsan Neden Kilo Alır?

  • 11 Eylül 2011
  • İnsan Neden Kilo Alır? için yorumlar kapalı
  • 9.617 kez görüntülendi.
İnsan Neden Kilo Alır?

1 — ŞİŞMANLAMAK DİYE NEYE DENİR? BUNDAN NE ZAMAN KAYGILANMAK GEREKİR?
Beden yapısına, yorgunluğa, dinlenmeye, mevsimlere göre ağırlığınızın değişmesi normaldir. Bu ancak 500 gram kadar bir fark gösteriyorsa kaygılanmanın yeri yoktur, çünkü bu değişiklik eski haline dönebilir: Demek ki, hergün tartmıyor­sanız (pek ciddi bir şişmanlık tedavisinde tavsiye edilen bu­dur), size açıklanamaz gibi görünen hafif ağırlık değişmelerin­den hayrete düşmemelisiniz. Şunu da bilmek lâzımdır ki ka­dının belirli dönemlerinin gelişmesinde ağırlık normal olarak en az beşyüz gram değişir.

Eğer, aksine olarak, bu küçük değişiklikler devamlı İseler ve yavaş fakat belli bir ağırlık artmasına götürüyorlarsa, dik­katli olmak gerekir. Ne kadar erken tedbir alırsanız, bu eğili­mi daha kolayca yenersiniz. Bunu meydana çıkarmanın en iyi usulü düzenli olarak her sekiz günde bir hemen hemen günün ayni saatinde tartılmaktır: böylece birkaç ay içinde en hafif bir şişmanlama eğilimini anlamış olursunuz.

2 — İNSAN NİÇİN ŞİŞMANLAR? MEKANİZMASI NEDİR?
Herkes bilir ki şişmanlama besin dengesinin bozulması so­nucudur: Zayıflamak için, sarf olandan daha aşağı bir kalori tayını almak gerekir. Son savaş sırasında yapılan deneyler alışma döneminden sonra çok kimse için günde 1600 ilâ 1800 kalorinin yettiğini göstermiştir. (Bu tayına bugün «az geliş­miş» ülkelerde erişilmez bile). Oysa iyi kötü bütün dünya bundan fazlasını yemektedir. Normal olarak zaten hep ihti­yaçtan fazla besin alındığı halde yağlanılmaz. Zira tabiat «dü­zenleyici bir mekanizma», bir tür emniyet subabı yapmıştır ki, yağ «istif»i olmaması için bu kararsız fazlalığı giderme imkâ­nım sağlar.
Bu, düzenleme mekanizması bozuluncaya, subap kapanıncaya kadar her şey iyi gider. O andan başlıyarak insan ihtiya­cı olduğundan fazla aldığı için şişmanlar: vakılandan cok ye­nilir.

Bu «bozulma» sinirle ilgili etkenlerden ileri gelebilir: He­yecan tansiyonu, saplantılı uğraşmalar, aile uyuşmazlıkları, sürmenaj, hatta psikolojik meseleler gibi… Kazalardan, ame­liyatlardan, zehirlenmelerden, yaşama tarzı ya da iklim de­ğiştirmeden, kadının hayatının belli başlı olaylarından (er­ginlik, doğum, v.s.) ileri gelebilir. Elbette, onurluğun sebep ol­duğu basit bir halde vardır. Şişmanlıyan kimsenin yedikleri­ni azaltmak gibi pek ufak bir çaba göstermesi gerekir. Bazan çabuk ve göze batar bir sonuç elde etmek için yemekler sıra­sında ekmeği, alkolü ve başka içkileri kaldırması yeter.
Fakat genellikle, İnsanlar besinlerini değiştirmeksizin şişmanlamaya koyulurlar, bu halde, herhangi bir sebeple subap boğulmuştur, ya da iyi işlememektedir.

3 — SİNİRLERLE İLGİLİ YA DA PSİKOLOJİK SEBEPLERDEN ŞİŞMANLANILDIĞI DOĞRU MÜDÜR?
Basılarını zayıflattığı kadar, bazılarını muhakkak surette şişmanlattığı gerçek olan yorgunluk ve sürmenaj ı bir yana bı­rakırsak büyük bir sinirliliğin, kuvveteten düşme halinin ya da bunaltının, hattâ sadece cansıkmtısı ve melankolinin bir beslenme değişikliği olmadığı halde şişmanlattığı muhakkaktır. Birçok hekimler zayıflatma kürlerinde yatıştırıcı ilâçlar ve­rirler ki bu günümüzde değişmez surette gerekli olan dinlen­meyi daha kolayca sağlamak içindir. Yalnız, siz zayılamaya önceden hazır olduğunuzdan heyecan hali bir zayıflama etke­ni değildir, aksine, dinlenme ve manevi ferahlama muhakkak bir sayıflasna usulüdür. Bu belki aykırı görünür, fakat doğ­rudur. Herhangi bir sebep için kendinizi uzanıp kalmak zorun­da hissedersiniz. (Hastalık ve ateş yoksa bile). Beş altı günlük bir devre sonunda önemli bir kilo kaybına uğradığınızı fark edersiniz, yeter ki bu zoraki dinlenmede, eğlenme bahanesi al­tında bol bol yemiyesiniz. Normal olarak, iki günlük alışma­dan sonra bir yandan iştiha kesilir, fakat öte yandan durgun­luk, dinlenme uzanmış halde kalma, özellikle bacak yukarı kalkıksa, bir su azalması  olur.

4 — SALGI BEZLERİNİN NAZİK MESELELERİ:
Bütün dengesizliklerden salgı bezlerinin suçlu bulunduğu bir çağ olmuştur. Ama uzun zamandır bu anlayış değişmiştir.
Bununla birlikte, hemen hemen hiçbir şey yemeyen kim­senin sebebi açıklanamaz şekilde şişmanladığı haller vardır, bu salgı bezleri dengesizliğinden ileri gelir; özellikle genç kız­ların erginlik çağının başladığı sırada görülür. Gerekli olan bu dengesizliğin neye dayandığını bilmek gerekir bunun harekete geçmesinde ipofizin bir rol oynadığı ispat edilmiştir. Çok zaman bir salgı bezninin düzeni ancak başkası üzerine etki yapmakla olur. Sonuç olarak bu maddeler pek naziktir. Yalnız kendi kendinize kullanmamanız gerekmez, fakat sabırsızlığınıza kendi kendinize kullanmamanız gerkmez, fakat sabırsızlığınızı da yumuşatmak ve doktorunuza bu alanda son derece ihtiyat­la gezindiğinden dolayı kızmamanız icap eder.